Grupy
Archiwum strony

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu rejestracji godzin

 1. Pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowany jest w oparciu o elektroniczny system.
 2. Do elektronicznej rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu służy dyskietka.
 3. Przedszkole zapewnia każdemu dziecku jedną dyskietkę nieodpłatnie. Dyskietka ta stanowi własność przedszkola i przy rozwiązaniu umowy z przedszkolem, opiekun zobowiązany jest do jej zwrotu.
 4. Opiekun ma prawo odpłatnie zamówić dodatkowo dowolną liczbę dyskietek przypisanych do danego dziecka w cenie 7 zł.
 5. Zgubienie nieodpłatnie otrzymanej dyskietki skutkuje koniecznością jej odkupienia w cenie
  7 zł lub zastąpienia inną posiadaną dyskietką.
 6. Opiekun przyprowadzając dziecko jest zobowiązany do zarejestrowania na odpowiednim czytniku jego wejście a odbierając do zarejestrowania na drugim czytniku jego wyjście
  z przedszkola za pomocą dyskietki indywidualnie przydzielonej dziecku.
 7. System nalicza opłatę za pobyt dziecka miesięcznie w jednodniowych okresach rozliczeniowych.
 8. System elektroniczny zawiera dodatkowe 10 minut (zwane buforem) przed deklarowanym czasem pobytu i dodatkowe 10 minut po czasie pobytu dziecka.
 9. W przypadku naruszenia deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu
  z uwzględnieniem wymienionego wyżej bufora system naliczy odpłatność za każdą kolejną rozpoczętą godzinę w wysokości 1zł.
 10. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu po jego godzinach pracy zostanie naliczona kara w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 11. Czas pobytu poza deklarowanym oraz przed i po 10 minutowym buforze sumuje się.
 12. W przypadku uroczystości organizowanych przez przedszkole w godzinach wykraczających poza godziny deklarowane nie będzie naliczana dodatkowa opłata za pobyt dziecka. Zmiany te będą wprowadzane przez przedszkole ręcznie, bez konieczności składania wniosku przez rodzica.
 13. Zajęciami poza podstawą programową, za które nie jest naliczana opłata są religia/etyka oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Po zakończeniu tych zajęć z uwzględnieniem 10 minutowego bufora, system nalicza opłatę jak za kolejną godzinę pobytu dziecka.
 14. W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania system naliczy opłatę pobytu dziecka:

  a) od godziny otwarcia przedszkola, w przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola bez elektronicznej rejestracji,

  b) do godziny zamknięcia przedszkola, w przypadku wyjścia dziecka z przedszkola bez elektronicznej rejestracji.