Grupy
Archiwum strony

Biedronki – TEGO SIĘ UCZYMY

 

Wrzesień

Tematyka tygodniowa:

I tydzień „W przedszkolu”

– dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania koleżanek i kolegów; kształtowanie postawy przyjacielskiej: budowanie przyjacielskiej atmosfery, integracja grupy;

– tworzenie warunków do poszerzenia doświadczeń językowych; wyrabianie koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej; motywowanie do samodzielnych doświadczeń;

– tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych, kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów jednej cechy; motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami;

– kształtowanie słuchu muzycznego, wyrabianie pamięci , rozwijanie umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności fizycznej; wdrażanie do zgodnego współdziałania;

– poznanie roli znaczków indywidulnych w przedszkolu, rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej; wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności.

II Tydzień „Nasze przedszkole”

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się, wzmacnianie więzi grupowych ora miłej i serdecznej atmosfery w grupie, zachęcenie do dzielenia się zabawkami podczas zabawy;

– rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, wdrażanie do zgodnego działania podczas pobytu w przedszkolu;

– poznanie roli pracowników przedszkola; rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie klasyfikowania i logicznego myślenia;

– rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej; kształtowani poczucia rytmu , rozwijanie sprawności fizycznej u dzieci; wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie;

III Tydzień „ Jestem bezpieczny”

– rozwijanie komunikatywnej funkcji języka

– poznawanie zawodów ważnych społecznie ( policjant, strażak, lekarz), rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowo-słuchowej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw;

– poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych; rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw, wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia przez drogę i poruszania się podczas spacerów;

– poznanie roli tempa w utworze muzycznym, rozwijanie wrażliwości i ekspresji muzycznej; kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej.

IV Tydzień „Idzie jesień przez świat”

– pasowanie na przedszkolaka;

– zapoznanie dzieci z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni, poszerzanie doświadczeń językowych, wyrabianie koordynacji wzrokowo- ruchowej, ćwiczenia pamięci, uwrażliwienie na piękno jesiennej przyrody;

– poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew (dębu, kasztanowca, klonu), rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności liczenia 1-3, prowadzenie obserwacji;

– rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej, kształtowanie poczucia rytmu, ćwiczenia pamięci, doskonalenie sprawności fizycznej;

– poznawanie nazw i wyglądu niektórych grzybów; rozwijanie sprawności manualnych.

 

 

Program nauczania realizowany w naszej grupie:

„Planeta dzieci prawda, dobro, piękno w świeci wartości”

wydawnictwo WSiP

Autor: Jolanta Wasilewska