Grupy
Archiwum strony

zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

WRZESIEŃ

1 . W przedszkolu

 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy.
 • Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji.
 • Wdrażanie dbałości o ład i porządek w swoim otoczeniu.
 • Rozumienie oraz przestrzeganie zasad w naszej grupie. Poznanie kodeksu przedszkolaka, rozpoznawanie symboli na tablicy.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w sali, w łazience i na placu zabaw

2 .  Droga do przedszkola

 • Uświadomienie wartości rodziny, swojego domu. Rozpoznawanie drogi do domu.
 • Poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego.
 • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze. Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.
 • Uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi.
 • Poznanie zawodu policjanta. Wzbudzanie zaufania do przedstawicieli służb.

3 .  Oto ja – witam Jesień

 • Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z higieną.
 • Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci.
 • Zapoznanie dzieci z pojęciem mijającego czasu, pór roku.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku.

4. Owoce

 • Rozpoznawanie i nazywanie owoców (jabłko, gruszka, śliwka).
 • Rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia.
 • Doskonalenie zmysłu dotyku, węchu i smaku.
 • Uwrażliwienie dzieci na piękno jesiennego krajobrazu.
 • Zachęcenie do jedzenia owoców pod różnymi postaciami. Wdrażanie do mycia owoców przed jedzeniem.