Grupy
Archiwum strony

MOTYLKI – szczegółowy rozkład dnia

Motylki 2023/2024 – szczegółowy rozkład dnia

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA “MOTYLKI” ROK SZKOLNY 2023/2024

WYCHOWAWCA: IZABELA DUKACZEWSKA

8.00 – 8.15

 • Schodzenie się dzieci do sali; indywidualne rozmowy z dzieckiem;
 • Podejmowanie zabaw swobodnych w zależności od zainteresowań dziecka;
 • Zabawy muzyczne, ruchowe, muzyczno-ruchowe, plastyczne, artystyczne oraz kreatywne;
 • Praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka;
 • Prace porządkowo-gospodarcze.

8.15-8.25

 • Zestaw ćwiczeń porannych;Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.

8:25 – 8.30

 • Czynności porządkowe i higieniczne przygotowujące do śniadania.

8.30 – 8.55

 • Śniadanie;
 • ćwiczenia logopedyczne usprawniające aparat mowy, zabawy ortofoniczne  (z uwzględnieniem dzieci objętych terapią logopedyczną).

8.55 – 9.00

 • Czynności samoobsługowe i higieniczne.

9.00 – 10.00

 • Sytuacje edukacyjne z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy uwzględniające indywidualne potrzeby i możliwości dziecka, realizowane według podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz programu wychowania przedszkolnego: „Sześciolatek – razem uczymy się”.

10.00 – 11.00

 • Pobyt na świeżym powietrzu: spacery, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, prowadzenie obserwacji przyrodniczych;
 • W przypadku niesprzyjającej aury zabawy ruchowe i dowolne w sali zabaw:
 • zabawy ruchowe, muzyczno- ruchowe: pląs, taniec, śpiew;
 • zabawy swobodne rozwijające zainteresowania dzieci;
 • zabawy tematyczne w wybranych kącikach zabaw;
 • zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne; gry i zabawy stolikowe: puzzle, układanki, gry planszowe, działalność twórcza, plastyczna i techniczna;
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych w kąciku książki;
 • zabawy organizowane przy niewielkim udziale nauczyciela z całą grupą lub w małych zespołach;
 • kontakty indywidualne z dziećmi.
 • realizacja projektów edukacyjnych „W zdrowym ciele zdrowy duch; wie to każdy mały zuch”.
 • W poniedziałek i piątek – religia od 10.30- 11.00.

11.00 – 11.30

 • Ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej;
 • Zabawy w kole;
 • W czwartki język angielski.

11.30 – 12.15

 • Czynności higieniczno-porządkowe;
 • Obiad;
 • Odpoczynek po obiedzie – słuchanie muzyki relaksacyjnej, masażyki, słuchanie bajek i czytanych przez nauczyciela.

12.15 – 13.25

 • Ćwiczenia i zabawy usprawniające motorykę dużą i małą: grafomotoryka, motoryka precyzyjna
 • Przygotowanie do nauki pisania i czytania.
 • Zabawy organizowane przez nauczyciela;
 • Zabawy muzyczno- ruchowe z pląsem, tańcem i śpiewem;
 • Prace porządkowo-gospodarcze;
 • Swobodna działalność twórcza: plastyczna, techniczna, konstrukcyjno- manipulacyjna;
 • Praca stymulacyjna traktowana indywidualnie – gry i zabawy dydaktyczne systematyzujące wiadomości i utrwalające umiejętności, zdolności i zainteresowania.

13.25 – 13.30

 • Czynności higieniczno-porządkowe.

13.30 – 14.00

 • Podwieczorek.

14.00 – 15.00

 

 • Kontakty indywidualne z dziećmi;
 • Gry i zabawy stolikowe w małych grupach;
 • Korzystanie z kącików tematycznych (plastyczny, czytelniczy) – rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci;
 • Zabawy i ćwiczenia rozwojowe wynikające z potrzeb indywidualnych dziecka, wyrównywanie deficytów poznawczych;
 • Prace porządkowo-gospodarcze;
 • Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

 

szczegółowy rozkład dnia

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY MOTYLKI

6.00 – 8.15

 

–         zabiegi higieniczne po przyjściu do przedszkola;

–         rozmowy indywidualne z przychodzącymi dziećmi;

–         zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, swobodne zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy kołowe ze śpiewem;

–         zabawy w przy stoliczkach w małych grupach – układanie układanek, puzzli, rysowanie;

–         prace porządkowe w sali.

8.15 – 9.00

 

–         zestaw ćwiczeń porannych;

–         zabawy integrujące grupę;

–         zabawy dydaktyczne, plastyczne, matematyczne;

–         utrwalanie poznanych wierszy, piosenek;

–         czynności higieniczno-pielęgnacyjne przed i po posiłku;

–         nakrywanie i sprzątanie ze stołów;

–         śniadanie.

9.00 – 10.15

 

–         planowane zajęcia dydaktyczne zawierające treści z różnych dziedzin wychowania (zajęcia umysłowe, matematyczne, umuzykalniające, ruchowe, plastyczne lub techniczne) organizowane przez nauczyciela z wykorzystaniem różnych form i metod pracy, uwzględniające indywidualne możliwości dziecka zgodnie z programem „Planeta dzieci”;

–         religia (poniedziałek i czwartek);

10.15 – 11.15

 

–         zabawy dowolne w kącikach zainteresowań;

–         zabawy przy stolikach w małych grupach;

–         zdobywanie przez dzieci różnorodnych doświadczeń ruchowych na świeżym powietrzu m.in. spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym , obserwacje przyrodnicze;

zabawy i ćwiczenia ruchowe w sali z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego, zabawy ruchowe z wykorzystaniem metod twórczych lub zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, gry i zabawy stolikowe, zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne, swobodna działalność plastyczna, zabawy kołowe i muzyczno-ruchowe;

–         praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka;

–         prace porządkowe.

11.15 – 12.00

 

–         zabawy ruchowe, słowne, kołowe ze śpiewem, logopedyczne,

–         zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne przed i po posiłku;

–         nakrywanie i sprzątanie ze stołów;

–         obiad.

12.00 – 14.00

 

–         odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej;

–         słuchanie opowiadań i bajek czytanych przez nauczyciela

–         przygotowanie do nauki czytania i pisana

–         przygotowanie do nauki pojęć matematycznych

–         zdobywanie przez dzieci różnorodnych doświadczeń ruchowych na świeżym powietrzu m.in. spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym , obserwacje przyrodnicze;

–         zabawy sprzyjające rozwijaniu aktywności własnej dziecka;

–         rozmowy indywidualne z dziećmi;

–         praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka;

–         zabawy dydaktyczne;

–         ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój umiejętności z zakresu percepcji wzrokowej i słuchowej;

–         zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe i kołowe ze śpiewem;

–         język angielski (środa i czwartek)

–         prace porządkowe w sali.

Ramowy rozkład dnia dziecka w przedszkolu

8:00-8:20

Schodzenie się dzieci;; swobodne zabawy według zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, swobodna działalność plastyczna;

8:20-9:00

Śniadanie – zabiegi higieniczne przed i po śniadaniu

9:00-11:30

Organizowanie sytuacji wychowawczo-dydaktycznych sprzyjających osiąganiu celów
z zakresu wychowania umysłowego, zdrowotnego, społeczno-moralnego i estetycznego:
*4 i 5-latki 2 zajęcia 15 – 20 minutowe
Swobodna działalność dzieci uzależniona od ich potrzeb i aktualnych zainteresowań, życzeń
i oczekiwań, ale również od ich kondycji psychicznej i fizycznej oraz warunków atmosferycznych
w danym dniu. Mogą to być: zajęcia i zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, ruchowo-taneczne, dydaktyczne, spacery, zabawy w ogrodzie.

11:30-12:15

Obiad –  zabiegi higieniczne przed i po obiedzie;

12:15-13:50

Poobiedni odpoczynek; organizowanie sytuacji dydaktycznych z całą grupą, swobodna działalność dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy w ogrodzie, praca wspomagająca indywidualna lub z małą grupą dzieci.

13:50-14:20

Podwieczorek – zabiegi higieniczne przed i po podwieczorku;

14:20-15:00

Swobodna działalność dzieci.