Grupy
Archiwum strony

Gwiazdki – TEGO SIĘ UCZYMY

MAJ

Tydzień I

Polska: miasta i zabytki

Dziecko: •nazywa i opisuje wygląd polskiego godła i flagi narodowej, śpiewa refren polskiego hymnu, • stosuje zwroty: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku; wskazuje na mapie wybrane miejsca,

wypowiada się na temat obchodów Dnia Flagi, wyjaśnia znaczenie słowa stolica, podaje jej nazwę i opisuje herb Warszawy, • wymienia ważne i charakterystyczne miejsca znajdujące się w Warszawie, obserwuje architekturę, piękno krajobrazu w miejscu zamieszkania, wymienia znajdujące się w nim zabytki i ważne instytucje, • podczas wycieczki przestrzega obowiązujących zasad, właściwie zachowuje się w miejscach publicznych, • wskazuje położenie swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski, • uczestniczy w zabawach słownikowych i gramatycznych, rozpoznaje herb oraz ciekawe miejsca i ważne budynki w swojej miejscowości, wymienia zalety życia w małej miejscowości i w dużej miejscowości, • skupia uwagę na przekazie literackim, • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych., wymienia cechy charakterystyczne dla miasta i dla wsi, • wyjaśnia pojęcia adresat, nadawca;• wyodrębnia ze zbioru przesyłek listy i pocztówki, segreguje listy i pocztówki na podzbiory.

Tydzień II

Polska w Europie

Dziecko: • wskazuje położenie Polski na mapie Europy i podaje nazwy państw sąsiadujących z Polską, • rozpoznaje i układa z części flagi Niemiec, Czech, Słowacji, • wypowiada się na temat charakterystycznych cech Słowacji, Czech i Niemiec, • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej. opisuje symbole Unii Europejskiej, koloruje rysunek flagi Unii Europejskiej, • wymienia polskie symbole narodowe i podaje ich charakterystyczne cechy.

Tydzień III

Majowa łąka

Dziecko: • ogląda, wącha kwiaty, słucha różnych odgłosów na łące, opisuje swoje wrażenia, • wymienia charakterystyczne cechy łąki wiosną, • nazywa kwiaty i zioła rosnące na łące, występujące na niej zwierzęta, • wymienia części kwiatu – mniszka lekarskiego, rozpoznaje i nazywa kwiaty występujące na łące, • wyjaśnia, w jaki sposób rolnicy wykorzystują łąkę, podają przykłady, • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach metodą R. Labana. dostrzega symetrię w kształtach owadów, • wyjaśnia pojęcie owady, wymienia nazwy owadów żyjących na łące, • wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt, • poprawnie stosuje rzeczowniki w liczbie mnogiej, • śpiewa piosenkę, • oddaje nastrój utworu muzycznego w pracy plastycznej, samodzielnie określa położenie owadów, układa sylwety owadów według instrukcji N.,wypowiada się na temat zjawiska tęczy, wymienia kolory występujące w tęczy, • rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny zielne, • aktywnie uczestniczy w doświadczeniach, wyciąga wnioski, • układa i rozwiązuje zagadki.

Tydzień IV

Święto Matki

Dziecko: • opisuje rolę rodziców w swoim życiu, podaje informacje na temat rodziców, poznaje znaczenie słowa święto, • powtarza wiersz z pamięci, • wymienia cechy swojej mamy i swojego taty, wyjaśnia rolę matki w rodzinie, • tworzy zdrobnienia, dobiera określenia przymiotnikowe potrzebne do opisania mamy, formułuje zdania, • rozwiązuje proste zadania z treścią, dodaje elementy w zakresie 6 i w zakresie 10, opisuje rolę ojca w swoim życiu, • opisuje wygląd mężczyzny za pomocą określeń przymiotnikowych, • wymienia czynności, w których może pomóc tacie, • układa zdania do obrazków, kończy rozpoczęte zdania, • wypowiada zdanie w podanym rytmie, • śpiewa piosenkę, okazuje swoim rodzicom miłość i szacunek, • podaje przykłady niespodzianek dla rodziców; wymienia czynności, w których wykonywaniu może pomóc mamie i tacie, • śpiewa piosenki, recytuje wiersze, używając odpowiedniej intonacji głosu, gestu i mimiki

 

 

KWIECIEŃ

Wiosna na wsi

DZIECKO: opisuje wygląd łąki wiosną oraz wygląd żaby, wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt, • opowiada o obrazku, zachowując poprawność gramatyczną wypowiedzi, • wymienia słowa rozpoczynające się głoską D; dzieli słowa na sylaby; wymienia głoski w słowach dudek, Darek; wykonuje pracę plastyczną na temat: W magicznym, zielonym świecie

• rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka, poprawnie nazywa domy zwierząt hodowanych na wsi oraz rodzaj spożywanego przez nie pokarmu, • słucha głosów zwierząt z wiejskiego podwórka i je naśladuje, • czyta wyrazy globalnie • przestrzega ustalonych zasad zachowania, • bierze aktywny udział w ćwiczeniach gimnastycznych. rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka (dorosłe i młode), • poprawnie odmienia rzeczowniki, układa rytmy i zdrobnienia, • opisuje wygląd zwierząt za pomocą określeń przymiotnikowych, • moduluje głosem, zmieniając jego wysokość, • śpiewa piosenkę. wyjaśnia znaczenie zwierząt hodowlanych w życiu człowieka; podaje przykłady wykorzystania wełny, włosia końskiego, piór, jajek, mleka, • określa charakterystyczne cechy wełny, • naśladuje głosy zwierząt, tworzy improwizacje wokalne, • poprawnie używa liczebników w aspektach kardynalnym i porządkowym, • rozwiązuje proste zadania matematyczne, wynik pokazuje na palcach lub rysuje na kartce za pomocą kropek, • rozwiązuje zadania matematyczne, układa do nich poprawne działania i je odczytuje, • wykleja bibułą obrazki zwierząt wiejskich.

Muzyka wokół nas

DZIECKO: wyjaśnia znaczenie słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta, • poznaje dawne i nowoczesne urządzenia służące do rejestrowania i odtwarzania muzyki, • samodzielnie tworzy muzykę, gra akompaniament na instrumentach perkusyjnych, • wymienia głoski w słowach worek, Waldek; układa schematy i modele słów worek, Waldek; określa miejsce samogłoski w w słowach o prostej budowie fonetycznej; opisuje wygląd liter w, W oraz odtwarza ich kształty; rozpoznaje i nazywa poznane litery, • wykonuje kij deszczowy wyjaśnia znaczenia nowych słów: filharmonia, sala koncertowa, kurtyna, widownia, • wymienia zasady zachowania obowiązujące podczas słuchania koncertu, • sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. wypowiada się na temat Fryderyka Chopina, wyjaśnia znaczenia słowa kompozytor, • wykonuje ilustrację do wysłuchanego fragmentu utworu muzyki poważnej, porusza się zgodnie z charakterem muzyki, • gra na poznanych instrumentach perkusyjnych, • porusza się odpowiednio do gry, w określonym metrum. rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty muzyczne, dokonuje ich podziału na instrumenty perkusyjne, dęte i strunowe, • wymienia nazwy liczebników głównych i liczebników porządkowych w danym zakresie, • rozpoznaje i nazywa cyfrę 5, • wykonuje ćwiczenia według instrukcji podanej przez N. wyjaśnia znaczenie słów: klucz wiolinowy, nuta, gama, oraz nazywa nuty na pięciolinii (gama C-dur), • odczytuje informacje podane w formie uproszczonych rysunków, • wymienia część składowe gitary, bada właściwości strun, • wykonuje papierową gitarę.

LOCKDOWN….

12.04.2021-16.04.2021

“Dbamy o przyrodę”

* 22.04.2021-Międzynarodowy dzień Matki Ziemi*  (jeśli nic nie stanie na przeszkodzie w tym dniu urządzimy sobie sprzątanie okolicy, segregowanie śmieci, ekologiczny przemarsz itd. Dzieci już nieco wiedzą o ekologii, ale chciałabym by do tego czasu przypomniały i utrwaliły sobie wiedzę.

WTOREK

“Dbamy o środowisko” – wierszyki, opowiadania i karty pracy.  TUTAJ

Piosenka “Nasza planeta”

PONIEDZIAŁEK

Wprowadzenie do tematu. Zobacz bajkę.

Gimnastyka:) Proszę wykonać przynajmniej 10 min ćwiczeń.

Praca plastyczna “Strażnicy Ziemi” – proszę wykonać z dziećmi pracę z poniższego filmiku (planeta z rączkami, nogami i wielkim uśmiechem:)

6.04.2021-9.04.2021

PIĄTEK

KARTY PRACY DO DRUKU  – otwórz

 

                                                                                       CZWARTEK

ŚRODA

WTOREK

“Wiosenne przyloty ptaków”

Scenariusz zabaw i opowiadanie “Co słychać panie Bocianie?

Bocianek  – TUTAJ

TYDZIEŃ WIELKANOCNY

Propozycje prac i zabaw wielkanocnych:)

MARZEC

Tydzień I Zwierzęta z dżungli i sawanny

3 marca ŚWIATOWY DZIEŃ DZIKIEJ PRZYRODY (środa)

TREŚCI PROGRAMOWE: Przyroda wiosną:

– poznawanie, w sposób bezpośredni (zoo) lub pośredni (filmy, albumy), zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne)

– wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych. Ziemia – planeta ludzi Świat bliski i świat daleki – poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz

– zabawy z globusem, np. zabawa Palcem po świecie.

Procesy poznawcze. Myślenie (logiczne)

– rozwiązywanie zagadek, rebusów

– układanie zagadek

– porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.

Pamięć

– powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek

– zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Przygotowanie do czytania

– czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Przygotowanie do pisania

– rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej  odróżnianie druku od pisma  wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych  budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania. Elementy matematyki Liczenie  posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym

Tydzień II Zwierzęta naszych pól i lasów

8 marca DZIEŃ KOBIET (poniedziałek)

TREŚCI PROGRAMOWE: Przyroda Obserwacja przyrody  zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie. Przyroda wiosną  poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)  obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy), łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące  poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin  wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady. Procesy poznawcze Myślenie (logiczne)  ocenianie wartości logicznej zdań (zdania prawdziwe, zdania fałszywe)  tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt. Aktywność językowa Ćwiczenia narządów artykulacyjnych  uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów. Przygotowanie do pisania  rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej Klasyfikowanie  tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku  klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech. Działalność plastyczna Zainteresowania plastyczne  wycinanie, wydzieranie, składanie papieru. Aktywność ruchowa Sprawność ruchowa  uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Tydzień III Marcowa pogoda

TREŚCI PROGRAMOWE: Przyroda Przyroda wiosną  poznawanie oznak nadchodzącej wiosny  uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem  obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.)  poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie. Rozwój fizyczny Higiena ciała i otoczenia  ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku. W zdrowiu i chorobie  rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw. Racjonalne odżywianie  nazywanie pokarmów koniecznych do utrzymania zdrowia. Przygotowanie do czytania  czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)  odczytywanie stosownych oznaczeń i symboli. Elementy matematyki Organizacja czasu i przestrzeni  dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

Tydzień VI Wiosenne przebudzenie

22 marca WIOSNA – DZIEŃ WODY (poniedziałek)

TREŚCI PROGRAMOWE: Przyroda Przyroda wiosną  obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się paków na drzewach i krzewach  poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność)  obserwowanie, w sposób lub pośredni (filmy, książki), prac wiosennych na działkach i w polu  poznawanie etapów rozwojowych np. żaby, motyla. Uprawa roślin i hodowla zwierząt  zachęcanie do uprawy roślin doniczkowych w sali, w domu – dbanie o nie: umieszczania w nasłonecznionym miejscu, podlewania, rozsadzania itp. W świecie techniki Działalność badawcza  poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej  wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków  poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu. Procesy poznawcze Pamięć  zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać. Uwaga  skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań  dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych. Aktywność językowa Wypowiedzi ustne  wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich. W świecie sztuki – muzyka Muzyka i ruch  reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie). Aktywność ruchowa Sprawność ruchowa  uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

Tydzień V Wielkanoc

4 kwiecień WIELKANOC (niedziela)

TREŚCI PROGRAMOWE: Rodzina Więzi rodzinne  kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń. Działalność plastyczna Barwy wokół nas  nazywanie barw – ciepłych i zimnych. Zainteresowania plastyczne  wycinanie konkretnych lub dowolnych kształtów z papieru kolorowego, ścinków tekstylnych, tektury itp. Aktywność językowa Wypowiedzi ustne  wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich  opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń. Poprawność gramatyczna wypowiedzi  poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).

     LUTY  2021

                                    TEMATYKA MIESIĄCA

Tydzień pierwszy

Tematyka tygodnia: Tak mija czas

-Nasza edukacja matematyczna. Organizacja przestrzeni i czasu – dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy; nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór i nocy.

Tydzień drugi

Tematyka tygodnia: Zwierzęta zimą

Poznajemy przyrodę. Zima – poznanie zasad dokarmiania i dopajania zwierząt w trudnych, zimowych warunkach, nazywanie ptaków zimujących w Polsce, zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami, rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.

Tydzień trzeci

Tematyka tygodnia: Muzyka wokół nas.

-W świecie muzyki-poznanie instrumentów muzycznych i sposobów grania na nich. Rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych, poruszania się w rytm muzyki, próby wyrażania nastroju utworu muzycznego barwną plamą, wypowiadanie się na temat wiersza „Muzyka”E. Żylińskiej.

Tydzień czwarty

Tematyka tygodnia: Czy jesteśmy sami w kosmosie?

– Nasza Ziemia. Poznawanie świata – poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat, gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem, poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma.

STYCZEŃ 2021

TEMATYKA MIESIĄCA

Tematyka tygodnia

Moja babcia i mój dziadek

Nasze rodziny

Podawanie informacji na temat swojej rodziny

-nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, ciocia, wujek

-podawanie powiązań między członkami rodziny, np. Babcia to mama mamy lub taty.

-nauka piosenki „Moja babcia i mój dziadek”-wspólny śpiew

-nauka tańca do piosenki „Cza-cza dla babci i dziadka”

-składanie życzeń w formie wiersza-ćwiczenie pamięci

-wykonanie prezentów metodą plastyczną

Święto o charakterze rodzinnym

-przygotowanie krótkich programów artystycznych dla Babci i Dziadka.

Tematyka tygodnia

W krainie baśni

Interesujemy się książką

Wzbudzanie zainteresowania literaturą

  • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich
  • odpowiada na pytania dotyczące utworu literackiego
  • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.

W świecie sztuki Literatura i czasopisma Kontakt z literaturą i czasopismami

  • oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki
  • słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego.

Uczestniczenie w baśniowym Balu Przebierańców 🙂