Grupy
Archiwum strony

Skrzaty 2023/2024 – zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

LUTY

I. SIŁY PRZYRODY

Poznanie obiegu wody w przyrodzie; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej; nabywanie umiejętności wnioskowania; uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody, poszerzanie doświadczeń plastycznych; wzmacnianie wiary we własne siły podczas różnych aktywności podejmowanych w przedszkolu, poznanie nowej wartości „odpowiedzialność”, uświadamianie dzieciom sytuacji, w których trzeba być odpowiedzialnym; rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci; rozwijanie myśle- nia przyczynowo-skutkowego; rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru, rozwijanie umiejętności liczenia, rozwijanie słuchu muzycznego.

II. CZTERY ŻYWIOŁY

Poznanie właściwości ognia; rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i budowania wypowiedzi; wdrażanie do odpowie- dzialnego zachowania podczas obcowania z ogniem,poznanie właściwości gliny, piasku i ziemi; kształtowanie umiejętności spostrzegania i uogólniania; rozwijanie wyobraźni plastycznej; rozwijanie motoryki małej; poznanie siły żywiołów i ich wpływu na życie człowieka; poszerzanie wiedzy z zakresu przyrody; rozwijanie umiejętności myślenia logicznego, poznawanie własnych możliwości twórczych; rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej; rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu; rozwijanie sprawności fizycznej;

III. WIELKA WYPRAWA

Poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; nauka wypowiadania się całym zdaniem; zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas różnych aktywności; poznanie budowy samolotu; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej; rozwijanie kreatywności i motoryki małej; poznanie nowej wartości „oszczędność”; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,poszerzanie wiedzy na temat różnych pojazdów lądowych; rozwijanie koncentracji uwagi; doskonalenie umiejętności matematycznych; budowanie pewności siebie, poznanie roli tempa w piosenkach; kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie koordy- nacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej; rozwijanie sprawności fizycznej.