Grupy
Archiwum strony

Koncepcja pracy przedszkola

 

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,

 nauczyłem się w przedszkolu

– o tym jak żyć, co robić, jak postępować,

współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać

myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”

Robert Fulghum

 

 

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2021 r. poz.1618)

Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego

Statucie Przedszkola nr 25 w Rybniku

 

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA

“Lata dziecięce są górami,

z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek”

Janusz Korczak

 

Nasze przedszkole zapewnia bezpieczny i wszechstronny rozwój wszystkim wychowankom. Każde dziecko jest traktowane indywidualne i podmiotowo. Dokładamy wszelkich starań, aby każde dziecko czuło się kochane, akceptowane i szczęśliwe, a także przygotowane do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami. Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych. Współpracujemy z rodzicami i środowiskiem, a także dbamy o nasz wizerunek w środowisku lokalnym.

 

Przedszkole rozumiemy jako:

 

P – PLACÓWKA, PIORYTETY, POTRZEBY, POMOC

R – RODZICE, ROZWÓJ

Z – ZADANIA, ZAINTERESOWANIA

E – EMPATIA

D – DZIECKO, DIALOG, DOM

S – SZACUNEK, SZANSE

Z – ZAUFANIE, ZAANGAŻOWANIE

K – KADRA, KREATYWNOŚĆ

O – OTWARTOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, OPIEKA

L – LUDZIE

E – EDUKACJA, EWALUACJA

 

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

,,Dziecko radosnym twórcą.

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku.

Miejsce radosnej i bezpiecznej zabawy

oraz możliwości poznawania świata.

Szczęśliwi wychowankowie,

 bogaci w nowe doświadczenia i gotowi na sukces”.

 

Przedszkole zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój. Umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, stwarza sposobność nauki języka obcego oraz udziału w zajęciach rozwijających talenty                    i zainteresowania. Zapewnia rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki oraz wspomaga ich w roli wychowawczej.

 

 

 

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada:

 • jedną salę w oddziale zamiejscowym i siedem sal dydaktycznych jasnych, przestronnych, bogato wyposażonych w pomoce dydaktyczne i zabawki a przestrzeń edukacyjna zagospodarowana jest w sposób umożliwiający indywidualizację procesu dydaktycznego
 • sale do prowadzenia zajęć w małych zespołach
 • duży, zielony ogród przedszkolny
 • szatnie dla dzieci wyposażone w nowe estetyczne szafki indywidualne
 • zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne

 

 

 

METODY PRACY

              Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 

 

 

WIZJA ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

 • ma pozytywny obraz samego siebie,
 • ma świadomość własnej tożsamości,
 • jest komunikatywne, nie boi się wyrażać własnych opinii,
 • jest aktywne, sprawne, pracowite, dociekliwe i poszukujące (kreatywne),
 • – jest kulturalne, koleżeńskie, nie zachowuje się agresywnie, jest uspołecznione,
 • jest radosne, tolerancyjne i otwarte na innych,
 • dąży do rozwiązywania problemów w swoim i cudzym działaniu,
 • rozumie świat i wartości w nim nagromadzone,
 • aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym,
 • dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • jest przygotowane do obowiązku szkolnego,
 • szanuje środowisko przyrodnicze,
 • szanuje i kocha swoją „małą Ojczyznę” i swój kraj.

 

 

 

REALIZOWANE PROGRAMY I INNOWACJE W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Program wychowania przedszkolnego „Program wychowania przedszkolnego”  Wiesławy Żaby- Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo, wyd. MAC Edukacja.

Przedszkolny program wychowawczo- profilaktyczny „Odkrywamy świat wartości”, program własny autorstwa Jolanty Łatki, Ewy Naczyńskiej, Joanny Wieczorek, Danuty Gnezy.

 

Program wychowania przedszkolnego Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” 

Planeta dzieci to program, którego realizacja pozwala kształtować następujące wartości: prawda, dobro, piękno, szacunek do ludzi i przyrody oraz idee kształtujące pozytywny stosunek do świata. Wartości, które łączą ludzi, tworzą najlepsze środowisko do wszechstronnego i kreatywnego rozwoju, dają dobry start w dorosłe życie. Ponadto realizując Planetę dzieci, realizowana jest nowoczesna odsłona Metody Dobrego Startu.

 

Program „Przyjaciele Zippiego”. Program zakłada promowanie zdrowia emocjonalnego dzieci poprzez nabywanie umiejętności, które pomogą im pokonać codzienne trudności i uczynić życie bardziej szczęśliwym. Program uczy dzieci m.in.:

 • jak rozpoznawać własne uczucia i o nich rozmawiać;
 • jak mówić to, co chce się powiedzieć;
 • jak prosić o pomoc;
 • jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie;
 • jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem;
 • jak radzić sobie w sytuacji, kiedy jest się krzywdzonym;
 • jak rozwiązywać konflikty.

 

Innowacja pedagogiczna „Savoir vivre dla dzieci w oparciu o książkę G. Kasdepke”

Nawyki stylu bycia kształtują się od najmłodszych lat, zatem postawy nabyte w tym czasie pozostaną na dalsze lata życia młodego człowieka. Dzięki zaproponowanym zajęciom dzieci nauczą się kulturalnie obcować z ludźmi, a w przyszłości nie będą miały powodu do wstydu z powodu niewłaściwego zachowania oraz będą wzorem do naśladowania. Wiedza, którą zdobędą, pozwoli dzieciom z większym szacunkiem traktować siebie i innych, umożliwiając budowanie właściwych relacji między ludźmi.

 

Innowacja pedagogiczna „Sylaby znam, więc książki czytam sam!”

Innowacja jest odpowiedzią na potrzebę zapobiegania trudności w uczeniu czytania i pisania u dzieci rozpoczynających naukę w szkole, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym  zawartym w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Innowacja powstała również w związku z głębokim przekonaniem o wyjątkowej wartości czytania w rozwoju małego dziecka. Wczesne czytanie ma wpływ na jego rozwój intelektualny, ale również emocjonalny i społeczny.

 

Innowacja “EkoEmocje” autorstwa Marzeny Dziadkowiec, której głownym celem jest uwrażliwianie dzieci na drugiego człowieka oraz kształtowanie postaw proekologicznych – poprzez aktywną działalność edukacyjną, a także tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą, obserwowania i eksperymentowania.

 

Innowacja „Emocje w świecie przedszkolaka” autorstwa Renaty Aleksandrowicz-Kopiczko. Jej zadaniem jest lepsze przygotowanie dzieci do świadomego i odpowiedniego uczestnictwa w grupie, współtworzenie jej               i czerpanie korzyści wynikających z bycia razem z innymi,  a co najważniejsze rozwijanie empatii ,budowanie poczucia własnej wartości i  otwartości na innych, kontrolowanie własnych emocji i wyrażania ich  w sposób społecznie akceptowalny. Ponadto zajęcia mają na celu wspieranie dziecka w rozwoju               i kształtowaniu jego osobowości,  a także przekazywanie  wartości i norm postępowania.

 

Projekt Necio

Necio.pl to projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku 4-6 lat, poświęcony bezpiecznemu korzystaniu z internetu. Prowadzony jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) we współpracy z Fundacją Orange w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet. Podczas realizacji projektu wykorzystuje się serwis internetowy zawierający animacje, gry oraz piosenki tłumaczące najmłodszym zasady bezpiecznego korzystania z sieci.  Korzystając z serwisu Necio.pl, dzieci dowiedzą się, czym jest internet, jak komunikować się z innymi, używać poczty e-mail, wybierać bezpieczne strony www.

 

Projekt „Ekokulturalne przedszkole”

W każdym miesiącu dzieci będą realizować jedno zadanie – wyzwanie. Zadania przypisane są do miesięcy, a nauczyciel wraz z dziećmi w wybranym dniu robi coś dobrego dla Ziemi.

 

Projekt „Wirusoochrona”

Projekt zakłada podjęcie działań i zwiększenie wiedzy dzieci w zakresie profilaktyki chorób wirusowych przenoszonych  drogą kropelkową.

 

Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

Celem akcji jest wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, umysłowego            i moralnego dzieci i młodzieży poprzez praktykę codziennego czytania dzieciom.

 

Akcja „Marzycielska Poczta”

Marzycielska Poczta to akcja dobroczynna, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci.

 

Tydzień Bajek Polskich

Celem głównym projektu jest promowanie polskich bajek wśród dzieci i ich rodziców, oraz współpraca z przedszkolami, szkołami, świetlicami szkolnymi i innymi jednostkami biorącymi udział w projekcie na terenie Polski.

 

Międzynarodowy projekt edukacyjny “Emocja” – jego celem jest wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość, a także dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi oraz integracja grupy przedszkolnej. Projekt trwa cały rok szkolny i składa się z pięciu modułów: Kraina Kreatywności, Kraina Wyobraźni, Kraina Mocy Słów, Kraina Empatii oraz Kraina Odwagi.

 

Projekt Dzieciaki Mleczaki – to akcja edukacyjno-informacyjna na temat mleka i jego przetworów, głównym jej celem jest wzrost świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w ich diecie, projekt ma poprzez zabawę kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe już od najmłodszych lat i promować mleko jako napój nie tylko zdrowy, ale też bardzo smaczny.

 

Międzynarodowy projekt edukacyjny “Z kulturą mi do twarzy” – nadrzędny cel projektu to wprowadzenie dzieci w świat wartości i propagowanie kultury. Projekt ma uwrażliwiać dzieci na piękno, rozwijać poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką, kształtować empatię i szacunek wobec osób starszych i niepełnosprawnych, zapoznać z normami i zasadami życia społecznego, kształtować poczucie przynależności do kraju, regionu, oraz zapoznać z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku.

 

Projekt MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY – głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci, a także zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

 

 

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU

 • Dbamy o łagodny start dziecka w przedszkolu
 • rodzice przyszłych przedszkolaków uczestniczą w organizacyjnym zebraniu z rodzicami
 • dzieci uczestniczą w zajęciach adaptacyjnych
 • wystrój przedszkola oraz organizacja przestrzeni edukacyjnej w salach sprzyjają chętnemu pobytowi dziecka w przedszkolu

 

 

 

KADRA PEDAGIGICZNA  – NAUCZYCIELE

 • wykształceni, posiadający pełne kwalifikacje (studia magisterskie i podyplomowe; specjaliści różnych dziedzin)
 • doskonalący swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnych formach dokształcania i doskonalenia
 • posiadający różnorodne zainteresowania i uzdolnienia wykorzystywane do pracy z dziećmi
 • otwarci na potrzeby, aktywne poznawanie dzieci
 • tworzący zgrany zespół

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • Zajęcia otwarte dla rodziców, których celem oprócz możliwości obserwacji własnego dziecka jest zapoznanie rodziców z ofertą edukacyjną placówki jak również ujednolicenie oddziaływań edukacyjnych przedszkola i domu rodzinnego
 • Imprezy o charakterze rodzinnym: spotkania świąteczne (z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy), spotkania rodzinne (z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty), Festyn Rodzinny, itp.
 • Zebrania z rodzicami (ogólne i grupowe)
 • Konsultacje indywidualne
 • Strona internetowa, gazetka informacyjna, ulotki okolicznościowe

 

 

 

RODZINA

We współczesnej koncepcji edukacji przedszkolnej dużą rolę odgrywa rodzina. Częste kontakty rodziców z przedszkolem, uroczystości, wycieczki i wspólne zajęcia sprzyjają tworzeniu się partnerskich więzi między dwoma środowiskami oddziaływującymi na dziecko. Przedszkole, jako instytucja odgrywa znaczącą rolę niosąc pomoc rodzinie, zapewniając małemu dziecku warunki sprzyjające jego wszechstronnej edukacji.

Pełna współpraca umożliwia zintegrowanie obu środowisk, aby jednak mogła zaistnieć muszą pojawić się możliwości do wzajemnego poznania się i budowania poprawnych relacji.

Dorośli:

 • Szanują dzieci
 • Pielęgnują naturalną radość i spontaniczność dzieci
 • Własnym przykładem pokazują właściwe zachowania
 • Dbają o indywidualny rozwój dzieci oparty na ich możliwościach i potrzebach
 • Zauważają indywidualne osiągnięcia i postępy dziecka
 • Wspomagają dzieci
 • Uczą dzieci świadomych wyborów
 • Umożliwiają dzieciom prezentację zdolności i umiejętności w konkursach, przeglądach lub zawodach

 

 

„Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje (…) na każdym etapie drogi wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia”.

Debesse