Grupy
Archiwum strony

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbieranie z przedszkola przez rodziców lub
opiekunów prawnych oraz przez inne osoby pełnoletnie upoważnione do tego przez
rodziców lub opiekunów prawnych w złożonych przez nich oświadczeniach.
2. Życzenie rodzica dotyczące zakazu odbierania dziecka przez drugiego z rodziców
musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
3. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola.
Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego
z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
5. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców może nastąpić
po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego
– nauczyciel ma prawo do wylegitymowania tej osoby.
6. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane w godzinach
zadeklarowanych przez rodziców.
7. Osoba przyprowadzająca dziecko towarzyszy dziecku w szatni podczas przebierania się
i następnie przekazuje pracownicy przedszkola pełniącej dyżur.
8. Osoba odbierająca dziecko ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo
w chwili odebrania dziecka spod opieki nauczyciela.
9. Z chwilą oddania dziecka rodzicom – osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność
za jego bezpieczeństwo także na terenie przedszkola czy ogrodu przedszkolnego.
10. Nie wolno rodzicom, po odebraniu dziecka z przedszkola, pozostawać
w ogrodzie przedszkolnym w momencie, gdy na jego terenie są inne dzieci
z przedszkola pod opieką nauczycieli.
11. W przypadku odbioru dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub osobę
wskazaną przez rodziców, będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź
zachowującą się agresywnie lub w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu i życiu dziecka
– personel przedszkola ma prawo zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia
sprawy. W tym przypadku wzywa drugiego rodzica lub opiekuna prawnego
dziecka, a jeżeli jest to niemożliwe wzywa Policję. Policja poszukuje opiekunów
dla dziecka, a w ostateczności umieszcza dziecko w Izbie Dziecka.
12. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
13. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać
do placówki. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać
w grupie dzieci zdrowych. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o odebranie dziecka
z przedszkola i dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
do uczęszczania do przedszkola.