Grupy
Archiwum strony

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odprowadzane z przedszkola przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez inne osoby upoważnione do tego przez rodziców lub opiekunów prawnych w złożonych przez nich oświadczeniach.
 2. Życzenie rodzica dotyczące zakazu odbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 5. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców może nastąpić po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel ma prawo do wylegitymowania tej osoby.
 6. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane w godzinach zadeklarowanych przez rodziców (opiekunów prawnych).
 7. Osoba przyprowadzająca dziecko towarzyszy dziecku w szatni podczas przebierania się
  i odprowadza je do sali, gdzie zbierają się dzieci , lub przekazuje pracownicy przedszkola pełniącej dyżur.
 8. Osoba odbierająca dziecko ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w chwili odebrania dziecka spod opieki nauczyciela.
 9. Z chwilą oddania dziecka rodzicom (opiekunom prawnym, osobie wskazanej przez rodziców) – osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo także na terenie przedszkola czy ogrodu przedszkolnego.
 10. W przypadku odbioru dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub osobę wskazaną przez rodziców, będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź zachowującą się agresywnie lub w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu i życiu dziecka – personel przedszkola ma prawo zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy.
  W tym przypadku wzywa drugiego rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, a jeżeli jest to niemożliwe wzywa Policję. Policja poszukuje opiekunów dla dziecka, a w ostateczności umieszcza dziecko w Izbie Dziecka.
 11. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe
  i czyste.
 12. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do placówki. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie dzieci zdrowych. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.

 

Podstawa prawna:

 1. Kodeks Postępowania Cywilnego.
 2. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy – ustawa z dnia 25 lutego 1964r. (Dz. U. Nr 9, poz. 59
  z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69).